หน้าที่ความรับผิดชอบ

       วางแผนควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินการส่งน้ำ และบำรุงรักษาของพื้นที่ที่รับผิดชอบ ควบคุมและบริหารงานทั่วไป ด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ งานธุรการและงานบัญชีการเงิน ควบคุมดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัด ติดต่อ ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดอุทกภัย การติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องสูบน้ำ บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ และระบบส่งน้ำ ตลอดจนการวางแผนงานส่งน้ำระบายน้ำและบำรุงรักษา จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า น้ำฝนและปริมาณน้ำ ที่ส่งเข้าพื้นที่โครงการชลประทานที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชนรวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น 1 งาน 7 ฝ่าย

(ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 201/2555 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555)