ภาพกิจกรรม ชป

 

งานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการขยายผลการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในเขตชลประทาน  อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ จ.กาฬสินธุ์

ประชุมฟื้นฟูกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวา(RMC)  อ่างเก็บน้ำห้วยแกง

ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาโครงการขุดลอกหนองกุงฮี

การจัดทำเอกสารองค์ความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ

5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำฝั่งตะวันตกแก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ครั้งที่ 6/2560

ประชุมองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานเพื่อสร้างการรับรู้และเสริมสร้างการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง

ผู้อำนวยการโครงการฯและหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการฯลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอเขาวง

ประชุมประชาคมก่อนการดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำหนองอิเฒ่า

ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประชุม (JMC) เรื่องแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/2560

พิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน)

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว

รวมพลังแห่งความภักดี

กิจกรรมวันบิดาแห่งฝนหลวง

นิทรรศการ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สวและโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2560

จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ. 2559

ทำบุญบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙