«

»

May 15

โครงการขยายผลการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในเขตชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ จ.กาฬสินธุ์

61742 61748 61750 61751 61758 61763 ห้วยสังเคียบ_๑๗๐๕๑๑_0016 ห้วยสังเคียบ_๑๗๐๕๑๑_0028 ห้วยสังเคียบ_๑๗๐๕๑๑_0052 ห้วยสังเคียบ_๑๗๐๕๑๑_0055