«

»

Mar 17

ประชุมองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานเพื่อสร้างการรับรู้และเสริมสร้างการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง

1542 DSCF9959 DSCF9964 DSCF9968 DSCF9975 DSCF9993 ประชุม_๑๗๐๓๑๗_0008 ประชุม_๑๗๐๓๑๗_0030 ประชุม_๑๗๐๓๑๗_0038