«

»

May 01

“โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เปิดโครงการจิตอาสา รวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

212083