«

»

Feb 26

สำนักบริหารโครงการ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาร่วมดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

S__5193732