«

»

Jan 20

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและรับฟังการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับ GPP ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

1466166 1466169 1466170 1466172 1466175 1466178 1467185 1467187 kalasinmodel11012561_Page_04 S__802840 S__802841 S__802890